Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Jesteśmy Spółką, której właściciele są osobami fizycznymi i wywodzą się z pracowników KZA Zielonka Przedsiębiorstwo Państwowe, którego tradycja w sięga roku 1918. Przedsiębiorstwo to w latach 1918 – 1991 działało w ramach struktury PKP i było znaczącą firmą na rynku działającą w dziedzinie zabezpieczenia ruchu kolejowego i telekomunikacji.

więcej...

 

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. znajdującego się pod adresem www.pbiik.eu (zwanym dalej „Stroną internetową”). Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. z siedzibą w 05-220 Zielonka przy ul. Mareckiej 101, NIP: 125-11-98-425, REGON 017470899 zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 3. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Strony internetowej i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób: (a) poprzez dane przesłane na adres e-mail: biuro@pbiik.eu, (b) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Strona internetowa może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).
 5. W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 6. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.
 7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony internetowej, o których mowa w pkt. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Strony internetowej do Strony internetowe za uprzednią jego zgodą, w tym: (a) w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej; (b) w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Strony internetowej; (c) wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa; (d) wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.
 9. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Strony internetowej jest Administrator lub podmioty współpracujące z Administratorem.
 10. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej: (a) imię i nazwisko; (b) nazwę firmy; (c) numer telefonu kontaktowego; (d) adres e-mail; (e) adresy IP; (f) adres www strony Użytkownika; (g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika.
 11. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.
 12. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.
 13. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych pkt. 4.
 14. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu.
 15. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Strony internetowej, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 16. Użytkownikom Strony internetowej przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.
 17. Użytkownikom Strony internetowej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących Polityki Prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@pbiik.eu.

 

 

NIP: 125-11-98-425 REGON: 017470899 KRS: 0000103370